Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Το 2009 πιστοποιηθήκαμε από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με στόχο τη παροχή μιας πλήρους επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και την ενίσχυση παρεμβάσεων υπέρ των νέων ανέργων, των άνεργων γυναικών, των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, των μακροχρόνια ανέργων αλλά και του ενεργού δυναμικού της περιοχής. Πλέον με τις νέες εξελίξεις στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση είναι πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) από τον ΕΟΠΠΕΠ και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου παιδείας με αριθμό πιστοποίησης 192011586.

Επίσης για την διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες του διαθέτει τις κάτωθι πιστοποιήσεις :
1. ISO 9001:2015, «Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας στο πεδίο της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης και της υλοποίησης εξ αποστάσεως κατάρτισης».
2. ISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων»
3. ISO 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013 «Σύστημα Διαχείρισης του απορρήτου των πληροφοριών».

Σκοπός μας η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ανέργων και εργαζομένων μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και της προσαρμογής των δεξιοτήτων τους στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Αποστολή μας η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής, με απώτερο στόχο την βελτίωση της απασχολησιμότητας και την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων τους στην διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας .