ΝΕΟ πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης από το Υπουργείο Τουρισμού
για 20.000 ωφελούμενους (Εργαζόμενους & Άνεργους) με εκπαιδευτικό επίδομα έως 2500 €

Τα προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αντικείμενα κατάρτισης

Τα αντικείμενα κατάρτισης πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού και αφορούν αντικείμενα υψηλής ζήτησης στον τομέα του Τουρισμού.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Δικαιολογητικά

 • Έντυπο Ταυτοπροσωπίας (Α.Δ.Τ. , Διαβατήριο)
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Ι.Ε.Κ./Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
 • Ε3 ή E4 (για εργαζομένους)
 • Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ (για ανέργους)
 • Λογαριασμό IBAN – (Με 1ο Δικαιούχο τον ωφελούμενο)
 • Υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov.gr
 
 
 

Yποβολή της αίτησης

 • Η υποβολή της αίτησης για το Voucher Τουρισμού θα γίνει από τον ίδιο τον δικαιούχο με κωδικούς TAXISnet σε σύνδεσμο που θα ανοίξει μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης που αφορά το πρόγραμμα.

Διάρκεια Προγράμματος

 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 250 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση.

Eκπαιδευτικό επίδομα

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 1.250€ (5 €/ώρα κατάρτισης).

Παρακολούθηση μέχρι 2 ειδικοτήτων σε διαφορετικό κύκλο κατάρτισης

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρακολούθηση περισσότερων από μίας ειδικοτήτων στον ίδιο κύκλο κατάρτισης. Είναι δυνατή όμως η συμμετοχή καταρτιζόμενου που παρακολούθησε επιτυχώς προηγούμενο κύκλο του προγράμματος σε επόμενο κύκλο, σε διαφορετική ειδικότητα, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης.

Επομένως υπό προϋποθέσεις το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε ωφελούμενου μπορεί να φτάσει μέχρι τις 2.500€ (2 ειδικότητες x 1.250€)

Δικαίωμα Υποβολής

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων για κατάρτιση έχουν φυσικά πρόσωπα, άνεργοι και εργαζόμενοι-μισθωτοί, πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα εξής:

 • τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:
 • (α) εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,
 • (β) πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και
 • (γ) εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

Το ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Κ.Δ.Β.Μ είναι εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης στην προαναφερόμενη δράση.

Πληροφορίες:

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το VOUCHER ανέργων ή εργαζωμένων του τουρισμού

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι, μπορεί να επιλέξει πάροχο κατάρτισης από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε επιχειρήσεις των κάτωθι τομέων (επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι ακόλουθοι):

55 Καταλύματα

 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (υποκατηγορία 11, 77.34.10.02,77.39.13.02)

79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (υποκατηγορία 00.11.01)

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (υποκατηγορίες 93.29.19.08 και 93.29.19.09)

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ενδεικτικά υποκατηγορία 96.04.10.04)Σημειώνεται ότι για τους ΚΑΔ με συγκεκριμένη αναφορά σε υποκατηγορίες, είναι επιλέξιμοι μόνο οι ΚΑΔ των υποκατηγοριών αυτών. Οπότε, εάν για παράδειγμα κάποιος εργαζόταν σε πρακτορείο ΟΠΑΠ (δηλαδή όχι ΚΑΔ 92.00.11.01) εντός της τελευταίας δεκαετίας και έχει 200 ένσημα, δεν είναι επιλέξιμος.

Ναι. Είναι επιλέξιμοι εργαζόμενοι σήμερα σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οι οποίοι όμως εργάζονταν στον τουρισμό κατά τα έτη 2020 ή/και 2021 και οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

Ναι, είναι επιλέξιμοι υποψήφιοι που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άνεργοι (είτε πρόσκαιρα είτε μακροχρόνια) και έχουν 200 ένσημα στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις Προσκλήσεις του Υπουργείου Τουρισμού.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα κατάρτισης που έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης προς τους ωφελούμενους, ήταν σε διαφορετικό αντικείμενο κατάρτισης από τα προσφερόμενα από το Υπουργείο Τουρισμού

Όχι. Οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι (200 ένσημα στους ΚΑΔ που αναφέρονται στις Προσκλήσεις) μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε από τις επτά (7) προσφερόμενες ειδικότητες κατάρτισης.

Θα λάβει ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει.